Art. 1 Algemene bepalingen

 • a. Op 1 september 1996 werd de club opgericht.
 • b. Daar de club een "niet-rokers"-club is wordt er tijdens het bridgen in het spellokaal niet gerookt.

Art. 2 Algemene bepalingen

 • a. Het bestuur behartigt de belangen van de club, overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement en voert de beslissingen van de algemene vergadering uit.
 • b. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering en voorziet de vergadering van alle gewenste inlichtingen.
 • c. Van de bestuursleden treedt elk jaar, volgens rooster van aftreden, 1 lid af. Deze kan zich weer herkiesbaar stellen.
 • d. Bij enkele kandidaatstelling wordt die kandidaat als gekozen beschouwd.
 • e. Elk stemgerechtigd clublid kan zich jaarlijks kandidaat stellen of gesteld worden door schriftelijke aanmelding bij de secretaris, 4 weken voor de ALV. f. De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten en vertegenwoordigt de club onder alle omstandigheden.

Art. 3 Stemmen bij volmacht

 • a. Een stemgerechtigd lid dat verhinderd is aan een vergadering deel te nemen kan een ander lid schriftelijk machtigen haar/zijn stem uit te brengen.
 • b. Een stemgerechtigd lid kan niet meer dan 1 volmachtstem uitbrengen. Deze schriftelijke volmacht dient voor de aanvang van de vergadering aan de secreataris te worden overhandigd.

Art. 4 Technische commissie

 • a. De Technische commissie (TC) organiseert de verenigingscompetities en interne en externe bridgedrives.
 • b. De TC wijst een wedstrijdleider aan.
 • c. De TC houdt de uitslagen bij en verwerkt deze in statistieken ter beoordeling van de speelsterkte van de leden.
 • d. De TC beheert het materiaal.
 • e. Zij adviseert het bestuur.

Art. 5 Speelavonden

 • a. De speelavonden worden gehouden op de maandagavond in een door het bestuur geschikt bevonden locatie, overeenkomstig art. 13 van de statuten.
 • b. Op de speelavonden is men verplicht een minimum bedrag, vastgesteld in overleg met de lokaalbeheerder, aan consumpties te besteden. Een deel van dit bedrag is bestemd voor het gebruik van de zaal.

Art. 6 Aansprakelijkheid

 • Bridgeclub "de Overslag" noch haar bestuurders kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen die zich voordoen tijdens door haar georganiseerde activiteiten. Door deelname aan de activiteiten van de club verbindt iedereen zich automatisch tot het aanvaarden van deze afwijzing van verantwoordelijkheid door de vereniging. (dit geldt dus voor alle activiteiten, ook voor clubwedstrijden, tornooien, kroegentochten enz.)
 • Slotbepaling. In gevallen waarin dit reglement en de statuten niet voorzien beslist het bestuur.